Районні комунальні підприємства, заклади та установи
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Затверджено
рішенням районної ради
від 11 грудня 2015 р. №18

Положення
про президію районної ради

1. Президія районної ради утворюється відповідно до статті 57 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» для попереднього узгодження пропозицій і рекомендацій з питань, що передбачається внести на розгляд ради, забезпечення колективного розгляду питань поточної роботи ради  у період між сесіями. 
2. Президія районної ради утворюється на строк повноважень ради.
До складу президії входять:
- голова ради;
- заступник голови ради;
- голови постійних комісій ради.
- уповноважені представники депутатських фракцій та груп ради.
У випадку відсутності з поважних причин голови постійної комісії у засіданні президії бере участь заступник або секретар комісії.
3. Засідання президії скликаються головою Ради, в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засіданні президії  є повноважним, якщо у засіданні  бере  участь не менш як дві третини від її складу.
Засідання президії відкриває і веде голова ради.
4. В засіданнях президії можуть брати участь, з правом дорадчого голосу, депутати районної ради, які не входять до її складу, народні депутати України та депутати місцевих рад, представники органів виконавчої влади, громадських та партійних організацій.
5. На засідання президії можуть запрошуватись представники засобів масової інформації.
6. Засідання президії протоколюються працівниками виконавчого апарату районної ради.
7. Президія ради приймає рішення простою більшістю голосів членів  президії, які беруть участь у її засіданні.
8. Президія районної ради:
- взаємодіє з райдержадміністрацією, місцевими радами, трудовими колективами, політичними партіями і громадськими організаціями, органами громадського, територіального самоврядування, об’єднаннями громадян;
- узгоджує питання порядку денного пленарних засідань  сесій;
- попередньо розглядає матеріали сесій, узгоджує проекти рішень з найбільш важливих питань, що вносяться на розгляд ради;
- спільно з депутатами, постійними комісіями, депутатськими фракціями організовує підготовку матеріалів та документів з питань, які вносяться на розгляд сесій ради;
- аналізує стан справ з питань, що віднесені законо­давством до відання районної ради, вносить необхідні пропозиції щодо їх вирішення;
- координує діяльність постійних комісій, депутатських фракцій, сприяє організації виконання їх пропозицій і зауважень;
- вносить на сесії ради пропозиції з питань, пов’язаних з реалізацією прав і обов’язків депутатів;
- вивчає громадську думку про роботу ради та її органів, реалізовує виконання висловлених пропозицій та зауважень;
- розглядає і вирішує інші питання роботи районної ради.
9. Висновки та пропозиції, висловлені на засіданні президії, враховуються при прийнятті рішень ради та розпоряджень голови районної ради».

 
 
 

Затверджено
рішенням районної ради
від “11” грудня 2015 року
№ 19

ПОЛОЖЕННЯ
про постійні комісії Дубенської районної ради

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  • Це Положення розроблене відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» і визначає повноваження, компетенцію та порядок організації роботи постійних комісій ради.
  • Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до їх відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.
  • Порядок утворення, ліквідації постійних комісій, затвердження та зміна їх складу, обрання та відкликання голів постійних комісій визначається Регламентом ради.
  • Постійні комісії є підзвітними районній раді та відповідальними перед нею. Діяльність постійних комісій за дорученням голови районної ради координує заступник голови районної ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рішень і рекомендацій.
  • Постійні комісії будують свою роботу на основі законності, гласності, вільного колективного обговорення і вирішення питань.
  • Постійні комісії районної ради формуються за принципом пропорційності з урахуванням фахової підготовки депутатів.

 

Розділ 2. ФУНКЦІЇ І ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

2.1. Постійні комісії:
2.1.1. За дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних  галузей  господарського  і  соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради згідно із статями 43, 44 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
2.1.2. За дорученням ради, голови, заступника голови районної ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до відання ради, місцевої державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради або її керівництва, здійснюють контроль за виконанням рішень ради, власних рішень і рекомендацій.
2.1.3. Можуть вносити на розгляд ради свої пропозиції щодо питань, віднесених до їх відання.
2.1.4. Попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для погодження районною радою, готують висновки з цих питань.

 

2.2. Постійні комісії мають право:
2.2.1. У питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, отримувати  від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали і документи.
2.2.2. Вносити пропозиції щодо порядку денного пленарних засідань ради; робити на них доповіді і співдоповіді з питань, віднесених до їх відання.

2.3. Постійні комісії зобов'язані:
2.3.1. Якісно, відповідно до вимог чинного законодавства, розробляти проекти рішень з питань, що належать до їх відання, здійснювати попередній їх розгляд та готувати висновки з цих питань для розгляду на пленарних засіданнях ради.
2.3.2. Періодично звітувати перед радою про свою роботу.
2.3.3. Своєчасно виконувати доручення ради, голови ради, його заступника з питань підготовки рішень та роботи ради, інформувати  про хід їх виконання.
2.3.4. Вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати заяви, пропозиції, скарги з питань, віднесених до їх компетенції відповідно до Закону України "Про звернення громадян".
2.3.5. Вести діловодство в комісіях відповідно до вимог чинного законодавства.

Розділ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

3.1. Основною формою роботи постійних комісій є засідання. Засідання постійних комісій є правомочними, якщо в ньому бере участь не менше як половина від загального складу комісії.
3.2. Засідання скликаються в міру необхідності, але не рідше, ніж один раз на квартал та проводяться відповідно до затверджених комісіями перспективних планів, а також плану роботи ради.
3.3. Засідання постійних комісій проводяться відкрито і гласно, крім випадків, коли за рішенням постійної комісії проводиться закрите засідання. На закритому засіданні, крім членів комісії, можуть бути присутніми запрошені на засідання особи.
3.4. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.
Орієнтовний порядок денний постійної комісії районної ради разом з необхідними матеріалами доводиться до відома членів відповідної постійної комісії районної ради не пізніше як за 2 дні до початку її роботи.
3.5. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян,  підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.
3.6. За рішеннями постійних комісій на їх засіданнях можуть проводитися слухання з питань, що належать до їх компетенції. Мета слухань – отримання всебічної інформації щодо питань, які розглядаються, їх вивчення і обговорення. Інформація, отримана під час слухань, використовується для прийняття  висновків і рекомендацій постійних комісій.
3.7. Слухання проводяться відкрито, крім випадків, коли постійна комісія прийме рішення про закрите засідання. Під час слухань кожен член постійної комісії має право ставити запитання промовцям та одержувати відповіді на них.
3.8. Постійні комісії запрошують посадових осіб, керівників на своє засідання через виконавчий апарат ради телефонограмою (факсом) за підписом голови комісії. В телефонограмі (запрошенні) обов'язково вказується дата, час, місце проведення слухання та питання, що виноситимуться на обговорення та розгляд комісії не пізніше як за два дні до його початку. В повідомленні запрошеним на засідання постійної комісії також зазначається, які документи і матеріали бажано мати з собою.
3.9. На кожному засіданні постійної комісії ведеться протокол. В протоколі зазначаються:

 • номер протоколу, дата і місце проведення;
 • прізвище головуючого на засіданні, список членів комісії, присутніх на засіданні та відсутніх із зазначенням причин їх відсутності, список запрошених або викликаних осіб та тих з них, які присутні на засіданні;
 • порядок денний засідання;
 • розглянуті питання порядку денного, список депутатів, а також запрошених і викликаних осіб, які виступили під час їх обговорення;
 • назви документів, розглянутих на засіданні постійної комісії;
 • результати голосування з питань порядку денного;
 • прийняті рішення, рекомендації, висновки.

3.10. Протокол засідання постійної комісії підписується головою та секретарем комісії, а в разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин – головуючим на засіданні.
3.11. Протокол засідання є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення і прийняття рішення, рекомендації чи висновку комісії.
3.12. За результатами обговорення питання на засіданнях постійних комісій  шляхом голосування приймаються:

 • рішення – з питань, що стосуються структури, організації діяльності комісії та розподілу обов'язків між її членами;
 • рекомендації – щодо розгляду радою питань, які вносяться посадовими особами і виконавчими органами, а також щодо контрольної діяльності постійних комісій;
 • висновки – з питань, які вносяться на розгляд ради та щодо кандидатур осіб, які пропонуються для обговорення, затвердження або погодження радою.

3.13. Рішення, рекомендації, висновки постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Вони можуть бути переглянуті постійною комісією, якщо за це подано не менше половини голосів від загального складу комісії.
3.14. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними термін.
3.15. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть, за ініціативою комісій, за дорученням ради, її голови, заступника голови ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.
3.16. Протоколи засідань постійних комісій зберігаються протягом депутатського скликання в спеціальних папках, заведених на кожну комісію у відділі організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату ради. Після закінчення терміну скликання протоколи комісій передаються на зберігання в місцевий архів.
3.17. Організація роботи постійної комісії покладається на голову комісії.
Голова постійної комісії:

 • забезпечує складання плану її роботи;
 • скликає і веде засідання комісії;
 • дає доручення членам комісії;
 • представляє комісію у відносинах з підприємствами, установами, організаціями, іншими органами, об'єднаннями громадян та громадянами;
 • підписує документи, прийняті постійною комісією, чим засвідчує відповідність їх змісту прийнятим рішенням;
 • організовує роботу по виконанню рішень, реалізації висновків і рекомендацій комісії, інформує її членів про хід їх виконання;
 • звітує раді про роботу постійної комісії та її наслідки не рідше, ніж один раз на рік;
 • пропонує кандидатури на посаду заступника голови комісії та секретаря комісії;
 • інформує членів постійної комісії про офіційні документи, листи, що надійшли до комісії, а також робить інші повідомлення, що стосуються діяльності постійної комісії.

3.18. Заступник голови постійної комісії:

 • виконує обов'язки голови постійної комісії у разі його відсутності;

- виконує за дорученням голови постійної комісії завдання щодо організації роботи постійної комісії.
3.19. Секретар постійної комісії:

 • веде протокол засідання постійної комісії, її діловодство;
 • організовує роботу з підготовки матеріалів для засідання комісії;
 • сповіщає членів постійної комісії про дату, час і порядок денний засідання комісії;
 • веде облік засідань постійної комісії та присутніх на засіданні.

3.20. Член комісії:

 • виконує завдання, передбачені рішенням комісії щодо розподілу обов'язків;
 • член постійної комісії, який має іншу думку, ніж комісія, має право подавати раді особисту думку.

ІV. Організація роботи постійних комісій районної ради

4.1. Постійна комісія з питань фінансів, податків та бюджету

 • здійснює контроль за виконанням Бюджетного кодексу України, інших законів України та нормативних актів обласної, районної ради з бюджетних та фінансових питань;
 • здійснює контроль за економним витрачанням коштів з державного, районного бюджету;
 • на пропозицію постійної комісії керівники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій, інші посадові особи зобов'язані брати участь у її засіданнях та дати пояснення, необхідну інформацію щодо питань, які розглядаються постійною комісією;
 • розглядає проекти районного бюджету, програми соціально-економічного та культурного розвитку району, пропонує зміни, доповнення, готує та виступає з співдоповіддю про районний бюджет та звіт про його виконання;
 • здійснює щоквартальний аналіз виконання районного бюджету. Заслуховує з цього питання керівників структурних підрозділів райдержадміністрації. Вносить відповідні пропозиції голові районної ради, районній раді з питань виконання бюджету;
 • розглядає звіт про виконання районного бюджету за рік, що минув, та вносить свої пропозиції щодо його затвердження на сесії районної ради;
 • проводить спільні з іншими постійними комісіями та управліннями райдержадміністрації, податковою інспекцією засідання комісії з питань бюджету, фінансів та податків щодо виконання програм соціально-економічного розвитку, інших регіональних програм;
 • контролює виконання рішень ради, власних рішень і рекомендацій, готує з цих. питань відповідні інформації;
 • здійснює державну регуляторну політику в частині, що віднесена законом до компетенції постійної комісії;
 • звітує перед радою про проведену роботу.

4.2. Постійна комісія з економічних питань, організації сільськогосподарського виробництва, розвитку промисловості, підприємництва та комунальної власності, регуляторної політики

 • здійснює контроль за виконанням Законів України, нормативних документів центральних та місцевих органів виконавчої влади з економічних питань, з питань управління майном спільної власності територіальних громад району;
 • здійснює контроль за виконанням Законів України, нормативних документів з питань розвитку агропромислового комплексу
 • надає допомогу територіальним громадам району з питань консультацій щодо управління комунальним майном;
 • проводить спільні з іншими постійними комісіями районної ради, управліннями райдержадміністрації та іншими причетними органами засідання з питань соціально-економічного розвитку регіону, використання та розвитку основних фондів, засобів виробництва і майна, які належать до спільної власності територіальної громади району;
 • аналізує стан соціально-економічного розвитку галузей економіки району, розробляє проекти рішень ради, готує доповіді, співдоповіді з цих та інших економічних питань: висновки постійної комісії повинні містити чітко сформульовані, позитивні чи негативні факти роботи відповідних підприємств, установ, організацій чи посадових осіб. У висновку чи рекомендації комісії повинні бути визначені заходи, які необхідно здійснювати для усунення недоліків, виявлених комісією;
 • вивчає діяльність підприємств району, незалежно від форм власності, подає за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради. Здійснює контроль за виконанням рішень ради з цих питань;
 • готує висновки постійної комісії з питань розвитку промисловості та підприємництва, які повинні містити чітко сформульовані позитивні та негативні факти роботи підприємств, установ, організацій чи посадових осіб. У висновках чи рекомендаціях комісії повинні бути викладені заходи, які необхідно здійснити для усунення недоліків, виявлених постійною комісією;
 • проводить спільні та виїзні засідання з іншими постійними комісіями, відділами, управліннями райдержадміністрації, районними організаціями з питань підприємництва, розвитку промисловості, при необхідності вносить пропозиції на сесії районної ради;
 • розглядає програму соціально-економічного розвитку району, інші регіональні програми розвитку галузей економіки, проект бюджету розвитку районного бюджету, пропонує зміни, доповнення;
 • заслуховує звіти про роботу керівників підприємств, установ та організацій комунальної власності району;
 • розглядає проекти районного бюджету та програми соціально-економічного розвитку району, вносить зміни чи доповнення;
 • розглядає проекти програм розвитку малого підприємництва, програм зайнятості населення району, розглядає інші регіональні програми цієї галузі, вносить зміни чи доповнення;
 • виносить на розгляд ради пропозиції і рекомендації з економічних питань та питань щодо управління майном спільної власності територіальних громад району;
 • заслуховує звіти керівників підприємств, організацій незалежно від форми власності з питань виробництва і переробки сільськогосподарської продукції, готовності галузей сільського господарства до роботи в осінньо-зимовий період і інші питання, готує доповіді та співдоповіді, виступи на сесії районної ради;
 • здійснює державну регуляторну політику в частині, що віднесена законом до компетенції постійної комісії;
 • звітує перед радою про проведену роботу.

 

4.3. Постійна комісія з питань місцевого самоврядування, розвитку територіальних громад, депутатської діяльності та етики, з питань законності та діяльності правоохоронних органів

 • сприяє здійсненню взаємодії і зв’язків районної ради, виконавчого апарату районної ради з відповідними територіальними громадами, іншими органами та посадовими особами місцевого самоврядування, центральними та місцевими органами державної виконавчої влади;
 • вивчає діяльність органів місцевого самоврядування, узагальнює і поширює нові форми, методи їх роботи, систематично інформує з цих питань раду;
 • надає практичну і методичну допомогу селищній, сільським радам у здійсненні їх повноважень;
 • сприяє виборчим комісіям у реалізації їх повноважень при підготовці і проведенні на території району виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, сільських, селищного голів, референдумів;
 • контролює застосування Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" в частині охорони трудових та інших прав депутата;
 • готує співдоповіді по звітах депутатів про виконання рішень, доручень ради, постійних комісій на сесіях районної ради. У разі невиконання депутатом своїх обов'язків у раді, її органах, виборчому окрузі, систематичного порушення ним встановленого порядку роботи, постійна комісія готує висновки, за якими районна рада може прийняти рішення про ставлення депутата до виконання своїх обов'язків або про призначення голосування щодо відкликання депутата;
 • розглядає подання про дострокове відкликання виборцями депутата районної ради;
 • розглядає та вирішує питання, що виникають внаслідок порушення депутатських взаємовідносин та поведінки депутатів. Вносить на розгляд сесії, після розгляду на комісії, пропозиції щодо впливу на посадових осіб виконавчих органів влади, у випадку порушення ними законодавства або етики спілкування під час співпраці з депутатами;
 • на пропозицію постійної комісії керівники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій, інші посадові особи зобов'язані брати участь у її засіданнях та дати пояснення, необхідну інформацію щодо питань, які розглядаються постійною комісією;
 • здійснює контроль за виконанням Законів України, нормативних актів центральної виконавчої влади, місцевої виконавчої влади і органу самоврядування з питань гласності, законності, боротьби з організованою злочинністю підприємствами установами та організаціями, правоохоронними органами, органами місцевого самоврядування, заслуховує їх керівників;
 • готує відповідні висновки з цих питань. Висновки повинні містити чітко сформульовані позитивні та негативні факти, щодо роботи правоохоронних органів, підприємств, установ, організацій виконавчої влади чи органів самоврядування, чи їх посадових осіб; пропозиції, які необхідно здійснити для усунення недоліків, виявлених постійною комісією;
 • проводить спільні засідання з іншими постійними комісіями, відділами, управліннями райдержадміністрації, правоохоронними та контролюючими органами з питань гласності, законності, боротьби з організованою злочинністю, зміцнення дисципліни охорони громадського порядку, при необхідності вносить пропозиції щодо розгляду їх на сесії районної ради;
 • розглядає проекти районного бюджету, програми соціально-економічного та культурного розвитку району в частині розвитку засобів масової інформації, зміцнення матеріально-технічної бази та окремих підрозділів МВ УМВС України в Рівненській області, пропонує зміни, доповнення до районного бюджету;
 • готує висновки щодо осіб, які пропонуються для затвердження або погодження радою;
 • звітує перед радою про проведену роботу.

 

4.4. Постійна комісія з питань охорони здоров’я, екології та захисту навколишнього природного середовища, з питань соціального захисту населення

 • здійснює контроль за виконанням Законів України, нормативних документів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, власних рішень, рекомендацій з галузі охорони здоров'я, охорони материнства та дитинства підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форм власності, заслуховує їх керівників;
 • проводить спільні та виїзні засідання з іншими постійними комісіями, управліннями райдержадміністрації з питань поліпшення медичного обслуговування населення;
 • розглядає проекти районного бюджету та програми соціально-економічного і культурного розвитку в галузі охорони здоров'я, вносить відповідні зміни і доповнення;
 • здійснює контроль за виконанням Законів України, нормативних документів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань екології, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, використання природних ресурсів, охорони навколишнього середовища підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форм власності, заслуховує їх керівників;
 • бере участь у розробці концепцій з природоохоронних питань, якості питної води, охорони вод малих річок тощо;
 • вносить на розгляд ради пропозиції з питань поліпшення охорони навколишнього середовища;
 • здійснює контроль за виконанням Законів України, нормативних актів центральних та місцевих органів виконавчої влади і місцевого самоврядування з питань соціального захисту малозабезпечених категорій громадян, в тому числі ветеранів;
 • готує доповіді та співдоповіді з цих питань, виступає із співдоповідями на сесіях ради, розглядає проект районного бюджету в розрізі віднесених до компетенції комісії питань, вносить зміни та доповнення до відповідних проектів;
 • проводить спільні засідання з іншими постійними комісіями чи управліннями райдержадміністрації з питань розвитку відповідних галузей та соціального захисту ветеранів малозабезпечених категорій громадян тощо;
 • акумулює інформацію, що надходить із сільських, селищної рад стосовно соціальної захищеності громадян, готує відповідні висновки, рекомендації та пропозиції;
 • подає пропозиції на розгляд керівництву районної ради; звітує перед радою про проведену роботу.

 

4.5. Постійна комісія з питань земельних відносин, розвитку села та його інфраструктури

 • заслуховує звіти керівників підприємств, організацій незалежно від форми власності з питань дотримання вимог Земельного кодексу України, запровадження земельної реформи, готує доповіді та співдоповіді, виступи на сесії районної ради;
 • розглядає програми соціально-економічного розвитку, інші регіональні програми, вносить зміни, доповнення;
 • спільно із службами бере участь у підготовці інвестиційних проектів;
 • розглядає звернення громадян, юридичних осіб із земельних питань;
 • проводить спільні засідання з іншими постійними комісіями чи управліннями райдержадміністрації з питань розвитку агропромислового комплексу, земельної реформи та земельних ресурсів, соціального розвитку села, звітує перед радою про проведену роботу.

 

4.6. Постійна комісія з питань освіти, культури, духовності, молоді та спорту

 • здійснює контроль за виконанням Законів України, нормативних актів центральних та місцевих органів виконавчої влади і місцевого самоврядування з гуманітарної політики, зокрема, розвитку науки, освіти, культури, духовності;
 • заслуховує керівників установ освіти, культури з питань, що стосуються їх компетенції;
 • готує доповіді та співдоповіді з цих питань, виступає із співдоповідями на сесіях ради, розглядає програми соціально-економічного та культурного розвитку району, інші регіональні програми, місцеві програми підтримки обдарованих дітей шкільного віку, проект районного бюджету в розрізі віднесених до компетенції комісії питань, вносить зміни та доповнення до відповідних проектів;
 • проводить спільні засідання з іншими постійними комісіями чи управліннями райдержадміністрації з питань розвитку відповідних галузей;
 • узагальнює інформацію, що надходить із сільських, селищної рад стосовно освіти, культури, гуманітарної політики, молоді та спорту, готує відповідні висновки, рекомендації та пропозиції;
 • на пропозицію постійної комісії керівники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій, інші посадові особи зобов'язані брати участь у її засіданнях та дати пояснення, необхідну інформацію щодо питань, які розглядаються постійною комісією;
 • подає пропозиції на розгляд керівництву районної ради;
 • звітує перед радою про проведену роботу.

 

V. Заключні положення

5.1. У засіданнях постійних комісій районної ради можуть брати участь народні депутати України, депутати обласної ради, депутати районної ради, які не входять до складу даної постійної комісії, представники державних органів, політичних партій і громадських організацій, запрошені на засідання.
Постійні комісії районної ради інформують громадськість про свою діяльність.
5.2. На засіданнях постійних комісій, їх робочих груп можуть бути запрошені представники преси, радіо.
Робота постійних комісій висвітлюється засобами масової інформації.

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням районної ради
від "_22_"__грудня__ 2010 року
№ ___40___

 

ПОЛОЖЕННЯ
про виконавчий апарат районної ради

 1. Загальні засади
  1. Виконавчий апарат районної ради (далі – виконавчий апарат) утворюється районною радою і діє на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та цього Положення.
  2. У своїй діяльності виконавчий апарат керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями обласної і районної ради та розпорядженнями голови обласної і голови районної ради.
  3. Виконавчий апарат за посадою очолює голова районної ради.
  4. Виконавчий апарат підзвітний і підконтрольний районній раді, підпорядкований голові районної ради, його заступнику та керуючому справами виконавчого апарату відповідно до розподілу функціональних повноважень.
  5. Структура і чисельність виконавчого апарату, витрати на його утримання затверджується районною радою за поданням голови районної ради.
  6. В структуру виконавчого апарату входять:
   1. керівництво;
   2. патронатна служба;
   3. організаційний відділ;
   4. фінансово-господарський відділ;
   5. загальний відділ.
  7. Виконавчий апарат утримується за рахунок коштів районного бюджету.

 

 1. Основні завдання та обов'язки
  1. Основним завданням виконавчого апарату є здійснення організаційного, правового, інформаційно-аналітичного, матеріально-технічного забезпечення діяльності районної ради, депутатів, сприяння здійсненню взаємодії і зв’язків районної ради з територіальними громадами, місцевими виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.
  2. Виконавчий апарат відповідно до покладених на нього завдань:
   1. Оперативно і якісно забезпечує згідно з регламентом підготовку матеріалів, що вносяться на розгляд сесій районної ради, вчасно доводить їх до відома депутатів.
   2. Сприяє в роботі та організаційно забезпечує діяльність президії районної ради, постійних та інших комісій районної ради.
   3. Надає допомогу депутатам у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечує їх необхідною інформацією.
   4. Здійснює юридичне забезпечення діяльності районної ради.
   5. Сприяє здійсненню взаємодії і зв'язків районної ради з відповідними територіальними громадами, іншими органами та посадовими особами місцевого самоврядування, вищестоящими та місцевими органами державної виконавчої влади.
   6. Опрацьовує та подає голові районної ради документи, які надходять до районної ради та виконує доручення голови районної ради, його заступників та керуючого справами.
   7. Забезпечує розгляд листів, звернень, пропозицій органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових і фізичних осіб з питань діяльності районної ради та її органів.
   8. Забезпечує облік та розгляд звернень громадян, організацію особистого прийому громадян керівництвом районної ради.
   9. Забезпечує здійснення районною радою контрольних функцій та інформаційно-аналітичної роботи.
   10. Сприяє здійсненню районною радою та її головою організаційного та матеріально-технічного забезпечення проведення виборів і референдумів в установленому чинним законодавством порядку.
   11. Здійснює фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради та її органів, веде бухгалтерський облік і звітність, в т.ч. статистичну.
   12. Забезпечує організацію діловодства та контролю за строками проходження та виконання службових документів.

 

2.3. Керуючий справами

   1. Здійснює керівництво виконавчим апаратом районної ради в межах повноважень, визначених чинним законодавством та цим Положенням.
   2. Забезпечує керівництво та контроль за організаційною підготовкою проведення сесій, засідань президії, постійних комісій районної ради.
   3. Готує проекти розпоряджень про скликання сесій, плани їх підготовки та проведення, про що своєчасно повідомляє депутатів і засоби масової інформації.
   4. Контролює процес формування проекту порядку денного сесій, організації своєчасної підготовки необхідних матеріалів та проектів рішень з питань, які вносяться на її розгляд, підготовку списки запрошених.
   5. Готує проекти планів роботи районної ради, президії, бере участь у підготовці проектів рішень з організаційних питань діяльності районної ради та її органів.
   6. Забезпечує опрацювання прийнятих районною радою рішень і за дорученням голови здійснює їх підготовку для опублікування в засобах масової інформації.
   7. Готує на розгляд ради питання щодо управління спільною власністю територіальних громад селища, сіл району (комунальною власністю району).
   8. Забезпечує відповідно до чинного законодавства здійснення районною радою регуляторної політики.
   9. Здійснює загальне управління та контроль фінансового-господарського забезпечення районної ради.
   10. Організовує, за дорученням голови районної ради, контроль за виконанням рішень районної ради.
   11. Надає практичну та методичну допомогу постійним комісіям в організації їх діяльності, сприяє у підготовці матеріалів і проведенні засідань, попередньому обговоренню в постійних комісіях питань та проектів рішень, що вносяться на розгляд районної ради.
   12. Контролює своєчасність доведення прийнятих рішень постійних комісій до виконавців, надання допомоги комісіям у здійсненні контролю за виконанням власних рекомендацій.
   13. Сприяє депутатам, постійним комісіям районної ради у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечує їх необхідними інформаційними, довідковими матеріалами в межах своєї компетенції.
   14. Забезпечує підготовку і здійснення заходів, які проводяться головою районної ради та його заступником.
   15. Контролює здійснення діловодства з кадрових питань та з питань державної служби, підготовку проектів розпоряджень голови районної ради з цих питань, ведення облік кадрів виконавчого апарату районної ради.
   16. Забезпечує підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, організовує роботу по забезпеченню кадрового резерву.
   17. Подає пропозиції щодо відзначення державними нагородами та готує матеріали щодо відзнак та заохочень районної ради.
   18. Сприяє виборчим комісіям у реалізації їх повноважень при підготовці і проведенні на території району виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, сільських, селищного голів, референдумів.
   19. Відповідає за зберігання та використання гербової печатки районної ради згідно Інструкції по діловодству. В разі виходу у відпустку передає гербову печатку на відповідальне зберігання та для використання виконуючому обов’язки керуючого справами виконавчого апарату районної ради.
   20. Здійснює відповідно до інструкції по діловодству роботу з документами, їх облік та зберігання згідно із затвердженою номенклатурою справ районної ради, готує їх до здачі в архів.
   21. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, регламентом районної ради, розпорядженнями і дорученнями голови, його заступника.

 

2.4. Організаційний відділ

   1. Забезпечує організаційну підготовку проведення сесій, засідань президії, постійних комісій районної ради.
   2. Враховуючи пропозиції постійних комісій, голови, депутатів районної ради, районної державної адміністрації, формує проект порядку денного сесій, організовує своєчасну підготовку необхідних матеріалів та проектів рішень з питань, які виносяться на її розгляд, готує списки запрошених.
   3. Бере участь у підготовці проектів планів роботи районної ради, президії та проектів рішень з організаційних питань діяльності районної ради і її органів.
   4. Організовує опрацювання прийнятих районною радою рішень.
   5. Надає практичну допомогу постійним комісіям щодо організації їх діяльності, сприяння у підготовці матеріалів і проведенні засідань, попередньому обговоренню в постійних комісіях питань та проектів рішень, що виносяться на розгляд районної ради.
   6. Здійснює реєстрацію рішень районної ради, розпоряджень голови районної ради.
   7. Організовує своєчасне доведення прийнятих рішень постійних комісій до виконавців. Надає допомогу комісіям у здійсненні контролю за виконанням власних рекомендацій.
   8. Сприяє здійсненню депутатами районної ради власних повноважень, забезпечує їх необхідними нормативними та довідковими матеріалами, надає методичну допомогу в організації звітів депутатів перед виборцями.
   9. Сприяє здійсненню взаємодії і зв’язків районної ради з відповідними територіальними громадами, іншими органами та посадовими особами місцевого самоврядування, центральними та місцевими органами державної виконавчої влади.
   10. Вивчає діяльність органів місцевого самоврядування, узагальнює і поширює нові форми, методи їх роботи, систематично інформує з цих питань керівництво ради.
   11. Готує в установленому порядку пропозиції з питань адміністративно-територіального устрою району. Веде облік адміністративно-територіальних одиниць та населених пунктів, складає статистичні звіти про адміністративно-територіальний устрій.
   12. Організовує підготовку і забезпечує навчання депутатів районної ради, селищного, сільських голів.
   13. Здійснює діловодство за зверненнями громадян, забезпечує облік і контроль за строками розгляду звернень громадян.
   14. Сприяє виборчим комісіям у реалізації їх повноважень при підготовці і проведенні на території району виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, сільських, селищного голів, референдумів.
   15. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, регламентом районної ради, розпорядженнями і дорученнями голови, його заступника.

 

2.5. Відділ юридичного забезпечення

   1. Надає правову допомогу в роботі президії районної ради, постійних та інших комісій, депутатам районної ради при здійсненні ними своїх повноважень.
   2. Забезпечує дотримання чинного законодавства при підготовці розпоряджень голови районної ради, бере участь у підготовці проектів рішень та розпоряджень з організаційних питань роботи районної ради та виконавчого апарату.
   3. Готує за рішенням районної ради позови до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, розглядає протести прокурора.
   4. Надає практичну допомогу постійним комісіям щодо організації їх діяльності, сприяння у підготовці матеріалів і проведенні засідань, попередньому обговоренню в постійних комісіях питань та проектів рішень, що виносяться на розгляд районної ради.
   5. Надає правову допомогу органам місцевого самоврядування, бере участь у проведенні семінарів, інших занять з підвищення правових знань депутатів, працівників виконавчих апаратів районної, селищної та сільських рад.
   6. Систематично аналізує рішення селищної та сільських рад на відповідність їх законодавству України та готує висновки-пропозиції на розгляд голови районної ради.
   7. Здійснює діловодство з кадрових питань та з питань державної служби, готує проекти розпоряджень голови районної ради з цих питань, веде облік кадрів виконавчого апарату районної ради.
   8. Організовує підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, проводить роботу по забезпеченню кадрового резерву.
   9. Веде облік і зберігання законодавчих та інших нормативних актів.
   10. Сприяє виборчим комісіям у реалізації їх повноважень при підготовці і проведенні на території району виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, сільських, селищного голів, референдумів.
   11. Здійснює відповідно до інструкції з діловодства роботу з документами, їх облік та зберігання згідно із затвердженою номенклатурою справ, готує їх до здачі в архів.
   12. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, регламентом районної ради, розпорядженнями і дорученнями голови, його заступника та керуючого справами.

 

2.6. Фінансово-господарський відділ

   1. Здійснює фінансове забезпечення діяльності районної ради та її органів, веде бухгалтерський облік та звітність. Веде статистичну звітність.
   2. Веде облік розрахунків по нарахуванню заробітної плати, утриманню податків, обов’язкових платежів, своєчасному їх перерахуванню в бюджет.
   3. Забезпечує своєчасну оплату розрахунків по господарській діяльності, канцелярських витратах і витрат по службових відрядженнях.
   4. Забезпечує облік, цільове використання бюджетних коштів.
   5. Забезпечує в установлені строки складання і подання бухгалтерської звітності згідно із затвердженими типовими формами по всіх відкритих рахунках.
   6. Забезпечує облік матеріальних цінностей, основних засобів, малоцінних швидкозношуваних предметів, матеріалів, які числяться за матеріально-відповідальними особами, здійснює контроль за їх збереженням. Проводить в установлені строки інвентаризацію грошових коштів, матеріальних цінностей.
   7. Проводить інструктаж матеріально-відповідальних осіб з питань обліку і збереження цінностей, що знаходяться на їх зберіганні.
   8. Здійснює контроль за станом розрахункової, платіжної і фінансової дисципліни, за ліквідацією дебіторсько-кредиторської заборгованості.
   9. Веде облік грошових коштів відповідно до Положення про ведення касових операцій.
   10. Здійснює виконання кошторису витрат районної ради та забезпечує контроль за його цільовим використанням.
   11. Забезпечує зберігання бухгалтерських документів, регістрів обліку, кошторисів витрат, розрахунків до них, інших документів, а також здачу їх до архіву в установленому порядку.
   12. Забезпечує зберігання бухгалтерських документів, регістрів обліку кошторисів видатків, розрахунків до них, інших документів, а також здачу їх до архіву в установленому порядку.
   13. Забезпечує відповідне меблювання, оснащення сучасними засобами зв’язку, оргтехнікою та іншим необхідним обладнанням службових кабінетів працівників  апарату. Забезпечує виконавчий апарат господарськими та канцелярськими товарами, витратними матеріалами до копіювально-розмножувальної та комп’ютерної техніки, її обслуговування та ремонт.
   14. Здійснює контроль за станом порядку в приміщенні, раціональним використанням і збереженням інвентарю, канцелярського приладдя та інших матеріальних цінностей.
   15. Організовує роботу по проведенню капітальних і поточних ремонтів приміщень.

 

2.7. Загальний відділ

   1. Надає практичну і методичну допомогу селищній, сільським радам у здійсненні їх повноважень. За дорученням керівництва районної ради бере участь в підготовці і проведенні сесій відповідних рад.
   2. Організовує ведення протоколів сесій, засідань президії районної ради, нарад.
   3. Впроваджує заходи щодо організації контролю, формує банк даних прийнятих рішень ради, розпоряджень голови районної ради, в т.ч. тих, що втратили чинність.
   4. Забезпечує здійснення повноважень голови ради в організації контролю за виконанням рішень районної ради та розпоряджень голови.
   5. За дорученням голови ради організовує і проводить перевірку виконання рішень ради, готує на розгляд сесій районної ради відповідну інформацію.
   6. Складає плани та розробляє системи контролю за виконанням рішень районної ради, розпоряджень голови.
   7. За дорученням керівництва збирає, аналізує, розробляє та оперативно подає інформацію про діяльність районної ради, її органів та посадових осіб засобам масової інформації.
   8. Здійснює відповідно до інструкції по діловодству роботу з документами, їх обік та зберігання згідно із затвердженою номенклатурою справ районної ради, готує їх до здачі в архів.
   9. Забезпечує організацію особистого прийому громадян керівництвом районної ради. Здійснює діловодство за зверненнями громадян, облік і контроль за строками розгляду звернень громадян.
   10. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, регламентом районної ради, розпорядженнями і дорученнями голови, його заступника.
   11. Забезпечує правильне застосування законодавства за зверненнями громадян, готує проекти розпоряджень голови районної ради з цих питань.
   12. Забезпечує культуру діловодства, впровадження сучасних технічних засобів його ведення, сприяє підвищенню кваліфікації працівників виконавчого апарату, діловодних служб селищної та сільських рад з цих питань.
   13. Здійснює контроль за розмноженням документів, матеріалів на копіювальній техніці працівниками виконавчого апарату.
   14. Складає зведену номенклатуру справ, подає її на затвердження керуючому справами, забезпечує контроль за правильністю формування, оформлення і зберігання справ, що підлягають здачі в державний архів району.
   15. Здійснює загальне діловодство документообігу та роботу з документами з грифом „Для службового користування” районної ради відповідно до вимог інструкції з діловодства, затвердженої розпорядженням голови районної ради.
   16. Здійснює друкування і розмноження рішень районної ради, розпоряджень голови районної ради, забезпечує своєчасне доведення їх до селищної та сільських рад, відділів, управлінь райдержадміністрації, підприємств, установ, організацій, посадових осіб та громадян відповідно до розрахунку розсилки. При необхідності видає копії, витяги з прийнятих документів.
   17. За дорученням керівництва перевіряє стан організації діловодства, вивчає роботу діловодних служб селищної та сільських рад, надає їм необхідну методичну допомогу в удосконаленні форм і методів роботи з документами.
   18. Зберігає та використовує канцелярську печатку і штампи районної ради згідно Інструкції з діловодства.
   19. Здійснює підготовку та реєстрацію розпоряджень голови районної ради про службові відрядження працівників виконавчого апарату. Відповідає за оформлення відповідно до законодавства інших документів про відрядження.

 

2.8. Патронатна служба голови районної ради

   1. З метою  забезпечення своєї діяльності та відповідно до статті 10 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" голова районної ради має право самостійно добирати осіб на посади патронатної служби. Призначення на посади патронатної служби згідно із штатним розписом і категорією, що відповідає посаді, здійснюється головою районної ради.
   2. Працівники патронатної служби підпорядковуються безпосередньо голові районної ради, при яких утворена патронатна служба.
   3. Працівники патронатної служби є посадовими особами місцевого самоврядування.
   4. Прийняття на патронатну службу здійснюється без проведення конкурсу.
   5. Основні завданнями працівників патронатної служби голови районної ради:
    1. підготовка необхідних матеріалів та документів для посадової особи, облік, аналіз кореспонденції, що надходить на її ім'я, підготовка відповідних проектів доручень, протокольних рішень тощо;
    2. надання окремих фахових консультацій, а також роз'яснень з питань діяльності голови ради або органу (за дорученням голови ради);
    3. взаємодія з підрозділами апарату, органами державної влади, органами місцевого самоврядування у розв'язанні питань, що виникають під час опрацювання доручень голови ради;
    4. інші завдання.
   6. Конкретний перелік обов'язків та прав працівників патронатної служби визначається головою ради.
   7. Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, посадові особи патронатної служби можуть бути звільнені у разі зміни голови районної ради. Про наступне звільнення працівник не попереджається
 1. Основні права та взаємозв’язки
  1. Виконавчий апарат районної ради має право:
   1. За уповноваженням голови районної ради, його заступника або керуючого справами залучати спеціалістів окремих управлінських структур, банків, підприємств і організацій для розгляду і вивчення питань, що належать до його компетенції.
   2. Одержувати інформацію, документи, інші матеріали від установ, підприємств, організацій, органів місцевого самоврядування, які необхідні для виконання покладених на нього завдань.
   3. Вносити на розгляд керівництва районної ради проекти рішень ради, розпоряджень голови ради, планів, заходів, доповідні записки та інформацію з питань, що належать до компетенції виконавчого апарату.
  2. Виконавчий апарат в процесі здійснення покладених на нього завдань взаємодіє з центральним та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськістю, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності.

 

 
 
 
 
Наша адреса:

   
35600, м. Дубно, Рівненської області
вул. Данила Галицького, 17

  тел. (03656) 4-11-35
 
  e-mail: dubnrada@ukr.net
 
 
 
   
  http://www.rada.gov.ua/

http://www.president.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/

http://oblrada.rv.ua/